Výtvarné činnosti vedoucí k sebepoznání a sebevýchově žáka

Místo a čas konání:
Brno: 7. 5. 2020 od 9:30
Hradec Králové: 14. 5. 2020 od 9:30
Jihlava: 21. 5. 2020 od 9:30
Olomouc: 29. 5. 2020 od 9:30 
Ostrava: 
28. 5. 2020 od 9:30 
Praha:
 15. 5. 2020 od 9:30  
Lektor: MgA. Ondřej Tkačík
Časová dotace: 5 hodiny
Akreditace č.j.: MSMT-16283/2019-1-598
Cena: 1250 Kč

Učitelé si sami na sobě vyzkouší cca 10 kratších i delších výtvarných cvičení a postupů, kterými mohou zpestřit hodiny výtvarné výchovy. Cvičení jsou mimo jiné inspirována postupy používanými v artefiletice a nenásilnou formou vedou studenty k sebepoznání, náhledu na svou minulost, současnost i budoucnost a pootevírají dveře k vědomé a úspěšné sebevýchově. S úspěchem umožňují aktivně zapojit i výtvarně méně nadané žáky.

Čekají vás krátké „zahřívací“ i delší výtvarné hry na uvolnění mysli a zapojení pravé hemisféry, práce s autoportrétem, malování na hudbu a další inspirace.

Cílem je nabídnout pedagogům netradiční výtvarná cvičení a postupy, kterými mohou motivovat žáky k přemýšlení nad sebou samými a následné vědomé sebevýchově. Cvičení a postupy mají návaznost na RVP, konkrétně na učivo probírané v jednotlivých ročnících VV, propojení VV s HV a vzdělávacích oblastí Výchova k občanství/Občanství a společenskovědní základ a také na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova.

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení.

Pozvánku s popisem cesty obdržíte na Vámi zadanou emailovou adresu cca 7 dní před konáním semináře.

PŘIHLÁSIT