Všeobecné podmínky

Pravidla účasti na táborech

 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU – Mgr. Jan Sauer a Mgr. Gabriela Sauerová organizují tábory v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v podrobných pokynech pro účastníky. Smluvní vztah vzniká podáním přihlášky na akci a zaplacením ceny akce.
 2. CENA – Ceny akcí jsou smluvní cenou mezi pořadatelem a zákazníkem.
 3. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY – Zákazník má právo kdykoliv před zahájením akce zrušit svou účast, a to písemným oznámením. Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení. Zákazníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující stornovací poplatky.
  Stornovací poplatky:
  – 31 dnů a více – základní manipulační poplatek 300 Kč
  – 30 -15 dnů – 50 % z ceny
  – 14 – 0 dnů – 100 % z ceny
  – Účastník je pojištěn proti stornu z důvodu onemocnění se spoluúčastí 25%. Při náležitém dokladování mu tedy bude vráceno v případě nemoci účastníka 75% uhrazené ceny.
  – Stornovací poplatky se neplatí:
  a) Pokud zákazník za sebe vyšle náhradníka.
  b) V případě přehlášení zákazníka na jiný termín (pokud je to možné).
 4. ZRUŠENÍ AKCE – pořadatel má právo zrušit akci při nedosažení minimálního počtu zákazníků a je povinen toto oznámit všem řádně přihlášeným 14 dnů před zahájením akce. Pořadatel má právo na zrušení akce v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit, kdykoli před konáním nebo během akce. Při zrušení tábora před jeho konáním se vrací účastníkům úhrada v plné výši, při zrušení během akce se vrací úhrada za neposkytnuté služby.
 5. ODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY AKCE – pořadatel nese odpovědnost za bezpečnost účastníků akce mladších 18-ti let. Uhrazením ceny tábora se účastník zavazuje řídit během akce pokyny vedoucích, chovat se tak, aby nenarušoval průběh tábora, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí akce má právo vyloučit zákazníka z části programu nebo celé akce, pokud jeho chování neodpovídá pravidlům akce, zejména je-li zákazník pod vlivem alkoholu či omamných látek. Neúčast na programu z výše uvedených důvodů se nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany pořadatele a nezakládá právo na náhradu. Pořadatel neručí za majetek účastníků, v případě poškození, zničení, ztráty či krádeže, avšak v průběhu akce se jeho pracovníci budou snažit, aby tato rizika eliminovali.
 6. REKLAMACE – Zákazník má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě. Je povinen tak učinit písemně u pořadatele nejpozději do 30 dnů od skončení akce. Pořadatel je povinen reklamaci přijmout a vyřídit nejpozději do 30 dnů.
 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  – Vámi uvedené osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 8. SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM FOTOGRAFIÍ – zákazník souhlasí s umístěním fotografií a videosekvencí pořízených během tábora na webových stránkách pořadatele. Fotografie budou sloužit pouze jako informace o akci a o aktivitách na něm pořádaných. Fotografie nebudou využívány k reklamním či marketingovým účelům třetích stran. Případný nesouhlas s umístěním svých fotografií a videosekvencí na web je nutné vyjádřit písemně.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny táborové akce nabízené pořadatelem Mgr. Janem Sauerem a pořadatelem Mgr. Gabrielou Sauerovou, pokud u akce nejsou uvedené jiné všeobecné podmínky.